This page needs JavaScript activated to work. WELCOME TO CRETE HOLIDAYS
**
De ontvangst datum mag niet eerder zijn dan op 15-Jun-2024 .
**
1 huurdag is 24 uur. Minimum aantal huurdagen is 3 en maximaal 150 dag(en) .
**
Boekingen voor vandaag of morgen moeten worden afgehaald. We nemen zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.
**
De ontvangst datum mag niet eerder zijn dan op 15-Jun-2024 .
**
1 huurdag is 24 uur. Minimum aantal huurdagen is 3 en maximaal 150 dag(en) .
**
Boekingen voor vandaag of morgen moeten worden afgehaald. We nemen zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.
ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Gebruiker: de natuurlijke persoon die, middels bemiddeling tussen consument en verhuurder
    diensten aan consumenten aanbiedt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een          
    overeenkomst aangaat met de gebruiker;
3. Verhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die de gebruiker goedkeuring heeft verleend m.b.t
     autoverhuur;
4. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd
    systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
    uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Dag: kalenderdag, tenzij expliciet naar werkdagen wordt verwezen;
6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of gebruiker in staat stelt om
    informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
     raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Diensten: de verhuur van accommodaties en de verhuur van auto’s;

Artikel 2 - Identiteit van de gebruiker

El. Venizelou 20,70014 Hersonissos

Kreta Griekenland.
Telefoonnummer: 085 002 1590
E-mailadres: info@crete-holidays.net
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte van de gebruiker en
    op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen gebruiker en consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
    consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
    overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
    gebruiker zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
    worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
    de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
    weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
    consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
    gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt
    gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
    worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
    andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
    dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstig
    toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
     beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze
    voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door
    een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
6. In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze
    voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

7. Verzekering is niet geldig als de auto buiten Kreta wordt gereden. Het is huurder niet toegestaan om met de auto buiten naar Kreta te reizen. 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
    nadrukkelijk in het aanbod vermeld
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De
    beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
    consument mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze ee
    waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in
    het aanbod binden de gebruiker niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
    verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
    Dit betreft in het bijzonder:
•  de prijs inclusief belastingen;
•  de eventuele kosten bij niet tijdige annulering;
•  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
•  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
•  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
•  de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
    gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
    herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
    aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker
    onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en
    organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
    voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de gebruiker
    daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De gebruiker kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
    betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor 
    een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek
    goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
    aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De gebruiker zal, in verband met de levering van de dienst aan de consument, de volgende
    informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
    manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van gebruiker waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de gebruiker deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
6. Indien de gebruiker zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van diensten is de bepaling
in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn komt de
consument geen herroepingsrecht toe. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:46i lid 5 BW.

Artikel 7 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
    diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW -tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de gebruiker diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
    schommelingen op de financiële markt en waar de gebruiker geen invloed op heeft, met variabele
    prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
    prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
    toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
    toegestaan indien de gebruiker dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
    prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, eventuele service kosten en
    andere kosten, zoals vermeld op de betreffende websites. Deze prijzen worden door de gebruiker
    per e-mail bevestigd na de aanvraag.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
1. De gebruiker staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
    vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
    datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
    overheidsvoorschriften.
2. Een door de gebruiker als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
    vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
    verplichtingen van de gebruiker jegens de gebruiker kan doen gelden op grond van de wet en/of
    de overeenkomst.

Artikel 9 - Levering

1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van
    aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Is het adres van de consument buiten Nederland gelegen, dan geldt het vestigingsadres van de
    gebruiker als plaats van levering.

Artikel 10 – Autoverhuur,

1. De gebruiker bemiddelt in autoverhuur. Hierbij gaat de consument een directe overeenkomst aan met
    verhuurder. De gebruiker is verantwoordelijk voor de boeking, tot uiting gebracht in de voucher en 
    is geen partij bij deze overeenkomst en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig conflict,
    enige tekortkoming, of voor schade, in wat voor vorm dan ook, voortvloeiend uit deze overeenkomst.
2. De verhuurder is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de afspraken
    die in de voucher voor de autoverhuur zijn vastgelegd.
3. De algemene voorwaarden van verhuurder zijn bepalend voor de autohuur. Indien er een afwijking
    bestaat met de algemene voorwaarden van de gebruiker, dan zijn de algemene voorwaarden van
    verhuurder bepalend voor wat betreft de autohuur. Op de overeenkomst als bedoeld in het eerste
    lid is Grieks recht van toepassing.
4. De gebruiker en verhuurder behouden het recht om, indien het geboekte voertuig niet beschikbaar
    is, dit te vervangen door een gelijkwaardig voertuig.
5. Minimum periode van verhuring is 3 dagen. Dagprijzen worden berekend op basis van 24 uren
    vanaf tijdstip van in ontvangst name tot tijdstip van aflevering.
6. Eventuele verlenging van de huurperiode moet worden overeengekomen met het
    autoverhuurbedrijf/de gebruiker, niet later dan 1 dag (24 uren) voorafgaand aan het contractuele
    tijdstip van beëindiging en is afhankelijk van eventuele beschikbaarheid.
7. De totaal huurprijs is inclusief: aflevering op de luchthaven of op een door de consument aangegeven
    plaats zoals vermeld op de voucher (voor zover verhuurder aflevering op deze plaats toestaat),
    ongelimiteerd aantal kilometers, een kinderstoeltje (tegen extra betaling als aangevinkt),
    een extra bestuurder, alle belastingen, een 24uurs servicenummer en een kaart van Kreta. 
    De volgende verzekeringen, zoals ook vermeld op de voucher, zijn van toepassing: CDW, FDW, PAI,
    TPI, TW (diefstal) en WUG (wielen, de onderkant van de auto en glas). Het maximum bedrag dat in geval
    van schade wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag dat gedekt wordt door de verzekering.
    Een lekke band is niet gedekt.
8. De huurprijs omvat niet de brandstofkosten en (indien van toepassing) jonge bestuurderstoeslag.
9. De huurder / bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
    Geldige rijbewijzen zijn: een Europees (EC) rijbewijs of een nationaal rijbewijs in de Engelse taal.
    Nationale rijbewijzen in een taal anders dan Engels moeten vergezeld zijn van een officieel gecertificeerde
    vertaling in het Engels en/of een internationaal rijbewijs.
10. De minimum leeftijd van de huurder/bestuurder is 21 jaar (alleen voor  categorie A en B), anders 23 jaar.
     Bovendien moet de bestuurder minimaal 1 jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs.
11. Bekeuringen ten gevolge van het niet naleven van verkeersregels zijn voor rekening van de
      huurder / bestuurder. De kosten moeten direct ter plaatse worden voldaan.
12. Voorkeuren voor een bepaald type auto kunnen niet worden gegarandeerd door de gebruiker.
13. Bij een huur korter dan 10 huurdagen, waarbij de inlevering van de auto op een ander plaats is dan
      waar de auto is ontvangen, geldt een toeslag.
14. Schade aan de auto, voortkomend uit gebruik van alcohol of drugs, onverantwoord en/of
      opzettelijk gedrag, is niet verzekerd.

Artikel 11 Betaling betreffende een huurauto, 

1. Bij het tot stand komen van de huurovereenkomst voor 1 of meerdere huurauto’s wordt een aanbetaling
    van 10% gevraagd. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de voucher ter bevestiging van de boeking en
    een brief met extra informatie, per email aan het emailadres van de consument verstuurd.
1a. Voor een wijziging die de consument na het afsluiten van een overeenkomst doorgeeft,
      worden administratiekosten van € 25,- in rekening gebracht. Dit wordt per email bevestigd.
Uitzonderingen waarbij dit bedrag niet in rekening wordt gebracht zijn:
- Het doorgeven of wijzigingen van vluchtgegevens zoals vluchtnummer en aankomst- en
vertrektijden van de vlucht, wanneer deze ten tijde van de boeking nog niet bekend waren.
- Wijzigingen die op voorhand in overleg met de gebruiker plaats vinden.
2. Betaling van het restbedrag (90%) voor de gehuurde auto geschiedt bij ontvangst daarvan, middels
    creditcard of middels contante betaling.
3. Na betaling van het restbedrag van de huurprijs wordt een huurcontract door de verhuurder opgemaakt en
    ondertekend door  zowel de verhuurder als door de consument/huurder. Dit huurcontract is tevens het
    verzekeringsbewijs.
4. Het niet (tijdig) aanwezig zijn van de consument/huurder op plaats en tijdstip zoals vermeld op de
    voucher, zonder hiervan voorafgaand melding te hebben gedaan aan verhuurder en/of gebruiker,
    wordt gezien als No show (niet verschijnen). Hierop is artikel 12 lid 3 sub c van toepassing.
5. Wanneer de huurauto niet op de afgesproken inlevertijd en inleverplaats aanwezig is, dan wordt
een extra huurdag in rekening gebracht. Dit bedrag is per direct aan de gebruiker of verhuurder
verschuldigd en dient direct ter plekke betaald te worden.

Artikel 12 - Annulering

1. Elke annulering moet schriftelijk of elektronisch aan gebruiker worden gemeld.
2. Indien huurder om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van het gehuurde, of indien
    de huurder het gehuurde voortijdig inlevert, zal er geen restitutie van betalingen plaatsvinden.
3. Indien de overeenkomst strekkende tot verhuur van één of meerdere auto’s wordt geannuleerd,
    is de consument naast  eventueel verschuldigde reserveringskosten en administratiekosten de
    volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. bij annulering tot 30 dagen voor aankomst: geen annuleringskosten, behalve de
    administratiekosten, tot een maximum van 25 Euro;
b. bij annulering vanaf 30 dagen tot 1 dag voor aankomst: 10% van de huursom;
c. bij No show (niet verschijnen) 100% van het gehuurde.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens voor zover sprake is van opzet
    of grove schuld.
2. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van schade, veroorzaakt door
    vertragingen, veranderingen die ontstaan zijn door burgerconflicten, stakingen, terroristische
    activiteiten, natuur- en kernrampen, brand of ongunstige weerscondities, oorlog, maatregelen van
    overheidswege, sluiting of verstopping van vliegvelden of havens, geannuleerde vluchten, bedrijfs- en
    technische storingen binnen het kantoor van gebruiker of bij door gebruiker ingeschakelde
    externe partijen, technische vervoersproblemen naar de vakantiebestemming, of faillissement van
    een luchtvaartmaatschappij en/of autoverhuurbedrijf.
3. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in de bemiddeling, voor zover
    te wijten aan verkeerde en/of onvolledige inlichtingen van verhuurder en consument.
4. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders,
    advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid va
    derden opgesteld en/of uitgegeven.

Artikel 14 - Overmacht

1. Indien de gebruiker door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de
    overeenkomst nog (verder) uit te voeren, is de gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot
    schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder
    gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden, onverminderd het recht van de
    gebruiker op betaling door de consument voor reeds door de gebruiker verrichte prestaties,
    voordat sprake was van de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de
    overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
2. De gebruiker zal de consument zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte
    stellen. Onder overmacht valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, hetgeen in artikel 14 lid 2 van
    deze algemene voorwaarden opgenomen is.
3. In geval van opschorting zal de gebruiker alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of
    gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

Artikel 15 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
    consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend
    bij de gebruiker.
2. Bij de gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de
    datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
    vraagt, wordt door de gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
    ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Klachten ten aanzien van de gebruiker kunnen uitsluitend betrekking hebben op de
    werkzaamheden die zijn uitgevoerd ten behoeve van het tot stand komen van de overeenkomst.
4. Klachten ten aanzien van het verhuurde dienen ten tijde van de huurperiode, binnen 1 dag na het
    constateren daarvan, bekend te worden gemaakt bij de verhuurder. Klachten die niet binnen deze
    termijn worden aangemeld bij de verhuurder zullen niet worden behandeld.

Artikel 16 - Geschilbeslechting

1. Alle geschillen tussen de consument en gebruiker, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten
    overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door
    de rechtbank van het arrondissement waarbinnen gebruiker is gevestigd, onverminderd de
    bevoegdheid van de gebruiker om de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of het
    toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. De consument heeft het recht gedurende één maand nadat de gebruiker zich schriftelijk op het
    vorige lid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het
    toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

 

Ook belangrijk om te weten:

Bij ons heeft u geen creditkaart nodig.

15 jaar ervaring.

Wij staan voor no nonsens autoverhuur.

One way huur is gratis vanaf 10 huurdagen.

Wij zijn 24 uur per dag operationeel.

U kunt bij ons kiezen voor een niet roken auto.

LET OP!!

yes De huurauto mag niet van het eiland af. yes

yes Behandel de auto als uw eigen auto. yes

Heeft u vragen over onze autoverhuur, bel van maandag - vrijdag van 09.00  - 16.00 uur met tel. 085 002 1590, vanuit het buitenland: +3185 002 1590 (Watsapp) .